درس انتقال و انتشار. جلسه پنجم.
فایل: جلسه 5 انتقال انتشار فیلم
حجم: 151 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
خواص سنگ رودونیت Rhodonite
فایل: 11
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
Wo Mic
فایل: wo_mic_client_setup
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
کانتر استریک
فایل: ZeroX
حجم: 76 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
جشنواره احسان
فایل: فرم سومین جشنواره سرود و نمایش2
حجم: 33 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
درس انتقال و انتشار. جلسه چهارم.
فایل: جلسه 4 انتقال انتشار فیلم
حجم: 151 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
فیزیک الکتریسیته- جلسه دهم ملاحسن
فایل: فیزیک الکتریسیته جلسه دهم ملاحسن
حجم: 78 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
سنگ سیترین
فایل: 10
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹