جشنواره احسان
فایل: فرم سومین جشنواره سرود و نمایش2
حجم: 33 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
6
فایل: یادگیري حرکتی و عوامل روانی در فعالیت بدنی
حجم: 173 KB
تعداد دانلود: 27
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
5
فایل: کمکهاي اولیه در آسیبهاي ورزشی
حجم: 349 KB
تعداد دانلود: 33
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
3
فایل: دستگاهها و منابع تولید انرژي
حجم: 185 KB
تعداد دانلود: 34
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
3
فایل: روانشناسی ورزشی
حجم: 88 KB
تعداد دانلود: 36
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
2
فایل: تغذیه و ورزش
حجم: 185 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
1
فایل: تربیت بدنی چیست
حجم: 178 KB
تعداد دانلود: 42
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
تدریس ریدینگ و لغات6
فایل: تدریس ریدینگ و لغات 6
حجم: 556 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵