ارائه
فایل: ارائه
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
فایل کامل پروژه الهه حیدری
فایل: الهه حیدری_compressed_compressed_compressed_compressed_compressed-673
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
پروژه ی تکمیلی
فایل: 2313_9ee7f25d-fa52-4d3b-85bb-2083b261efaa (2)
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
پروژه ی تکمیلی
فایل: 2313_9ee7f25d-fa52-4d3b-85bb-2083b261efaa (2)
حجم: 3 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
پروژه تکمیلی فاطمه نیکخواه
فایل: پروژه مالی فاطمه نیکخواه-925
حجم: 11 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
فایل کامل پروژه
فایل: h
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
پروژه تکمیل شده جوادی اینانلو.استادخواجه وند
فایل: جوادی اینانلو.تکمیل پروژه.ورد
حجم: 1003 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
فاطمه راستگو.پروژه تکمیل شده
فایل: پروژه تکمیلی فاطمه راستگو1
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸