اصول معماری در ایران
فایل: خلاصه مبانی معماری -14-19
حجم: 220 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
مبانی طراحی معماری
فایل: خلاصه مبانی معماری -1-11
حجم: 296 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
جلسه دهم - فناوری های نوین ساختمانی
فایل: جلسه دهم - فناوري هاي نوين ساختماني
حجم: 6 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
جلسه نهم - فناوری های نوین ساختمانی
فایل: جلسه نهم - فناوري هاي نوين ساختماني
حجم: 8 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
جلسه دهم - فناوری بتن
فایل: جلسه دهم - فناوري بتن
حجم: 9 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
جلسه نهم - فناوری بتن
فایل: جلسه نهم - فناوري بتن
حجم: 6 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
جلسه دهم - مققرات ملی ساختمان
فایل: mabhas-19
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
جلسه هفتم- جزوه نظارت چاپ
فایل: 141-178-C211593
حجم: 1 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴