آموزشsnagit
فایل: 1366433536_-210260
حجم: 46 MB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
Mj billie jean
فایل: 671086168
حجم: 160 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
0026
فایل: 0026
حجم: 237 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
کلاس آفلاین مباحث ویژه جلسه سوم
فایل: جلسه سوم مباحث ویژه
حجم: 99 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
کلاس آفلاین آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری جلسه سوم
فایل: جلسه سوم آزماشگاه شبکه
حجم: 49 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
جلسه اول زبان تخصصی 1
فایل: Rec 0043
حجم: 89 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
شغل
فایل: س
حجم: 411 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
اخلاق جلسه ۱
فایل: آیین زندگیمقدمه و درس اول.
حجم: 2 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶