عقیق
فایل: photo_2021-02-27_06-46-57
حجم: 138 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
عقیق خزه ای
فایل: photo_2021-02-27_06-47-16
حجم: 132 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
case & data files
فایل: case & data files
حجم: 43 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
زبان فنی جلسه دوم
فایل: زبان فنی جلسه 1
حجم: 221 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
زبان فنی جلسه 1
فایل: زبان فنی شرح درس
حجم: 144 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
عناصر جلسه دوم
فایل: عناصر جلسه دوم
حجم: 84 MB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
عناصر جلسه اول پارت 2
فایل: عناصر جلسه اول پارت 2
حجم: 79 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
عناصر جلسه اول پارت 1
فایل: عناصر جلسه اول پارت 1
حجم: 194 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹