6
فایل: یادگیري حرکتی و عوامل روانی در فعالیت بدنی
حجم: 173 KB
تعداد دانلود: 6
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
5
فایل: کمکهاي اولیه در آسیبهاي ورزشی
حجم: 349 KB
تعداد دانلود: 7
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
3
فایل: دستگاهها و منابع تولید انرژي
حجم: 185 KB
تعداد دانلود: 9
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
3
فایل: روانشناسی ورزشی
حجم: 88 KB
تعداد دانلود: 7
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
2
فایل: تغذیه و ورزش
حجم: 185 KB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
1
فایل: تربیت بدنی چیست
حجم: 178 KB
تعداد دانلود: 11
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
برنامه نویسی جلسه دوم
فایل: برنامه نویسی جلسه دوم
حجم: 80 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
برنامه نویسی جلسه اول
فایل: برنامه نویسی جلسه اول
حجم: 96 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵