ادبیات یگانه آرایه ادبی 5
فایل: asabiyat5
حجم: 121 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
جلسه3
فایل: عمومی3شنبه
حجم: 218 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
موشن گرافیک حاج قاسم سلیمانی
فایل: 1080 soleymani
حجم: 49 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
کارگاه حسابداری. جلسه سوم _ آموزش ماژول دفترکل نرم افزار راهکاران
فایل: آشنایی با نرم افزار راهکاران
حجم: 117 MB
تعداد دانلود: 6
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
زبان فنی جلسه دوم
فایل: زبان فنی جلسه 1
حجم: 221 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
زبان فنی جلسه 1
فایل: زبان فنی شرح درس
حجم: 144 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
عناصر جلسه دوم
فایل: عناصر جلسه دوم
حجم: 84 MB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
عناصر جلسه اول پارت 2
فایل: عناصر جلسه اول پارت 2
حجم: 79 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۰۹