اتفاقات جالب
فایل: My Videokkighk
حجم: 244 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
کلاس آفلاین مهندسی فناوری اطلاعات جلسه اول
فایل: جلسه اول مهندسی فناوری
حجم: 32 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
کلاس آفلاین مباحث ویژه جلسه اول
فایل: جلسه اول مباحث
حجم: 33 MB
تعداد دانلود: 8
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
کلاس آفلاین آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری جلسه اول
فایل: جلسه اول آزمایشگاه شبکه
حجم: 35 MB
تعداد دانلود: 7
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
حسابداری دولتی2_ جلسه دوم_ استاد شيرين حسين پور
فایل: جلسه دوم-حسابداری دولتی2
حجم: 175 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
سرمايه گذاری در بورس_ جلسه دوم _ استاد شيرين حسين پور
فایل: سرمایه گذاری در بورس- جلسه دوم
حجم: 87 MB
تعداد دانلود: 9
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
حسابداری شركتها1_ جلسه دوم_ استاد شيرين حسين پور
فایل: جلسه دوم. حسابداری شركتها1
حجم: 194 MB
تعداد دانلود: 8
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
هندسه کاردانی طراحی دوخت(جلسه دوم)
فایل: Rec 0007
حجم: 166 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۶/۲۸