خانم خواجه وند_ارائه فصل سوم الی آخر_فاطمه رستمی
فایل: خواجه وند_فصل های پایانی_فاطمه رستمی
حجم: 148 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
جلسه نهم ماشینهای الکتریکی
فایل: جلسه نهم ماشینهای الکتریکی
حجم: 52 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
جلسه هشتم درس ماشینهای الکتریکی
فایل: جلسه هشتم درس ماشینهای الکتریکی
حجم: 50 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
بابايي
فایل: سيستم 2 تير
حجم: 61 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
جلسه هفتم ماشینهای الکتریکی
فایل: جلسه هفتم ماشینهای الکتریکی
حجم: 61 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
جلسه ششم ماشینهای الکتریکی
فایل: جلسه ششم ماشینهای الکتریکی
حجم: 33 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
جلسه پنجم ماشینهای الکتریکی
فایل: جلسه پنجم ماشینهای الکتریکی
حجم: 51 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
ذخیره و بازیابی- جلسه 10
فایل: ذخیره 10
حجم: 76 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷