تکلیف ۱ آزمایشگاه نرم‌افزار های گرافیکی. زهرا باقری وناشی
فایل: زهراباقری وناشی - تکلیف 1
حجم: 47 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
test5
فایل: 1
حجم: 166 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
مستند
فایل: ff
حجم: 626 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
دانش فنی پایه دهم 4 آبان ماه
فایل: Video_2021-10-26_084314
حجم: 59 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
الزامات محیط کار فصل اول
فایل: Video_2021-10-26_094355
حجم: 53 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
جلسه3
فایل: جلسه3ع
حجم: 140 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
جلسه2
فایل: جلسه2 ع
حجم: 293 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
جلسه1
فایل: جلسه1 زبان
حجم: 321 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴