جزوه اجرای سازه های بتنی
فایل: سیمان انتقال بتن
حجم: 21 MB
تعداد دانلود: 5
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
Teaching
فایل: Learning Teaching The Essential Guide to English Language Teaching by Jim Scrivener (z-lib.org)
حجم: 50 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
Family and friends 2
فایل: Family-and-Friends-2-Class-Book
حجم: 61 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
حذفیات کنکور 1400
فایل: حذفيات كنكور 1400
حجم: 639 KB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
بارم بندی قرمز امتحانات نهایی
فایل: بارم_بندي دوازدهم ـ قرمز1400ـ 1399_1 (2)
حجم: 770 KB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
جزوه میان ترم مهندسی نرم افزار
فایل: Software Engineering meyan term
حجم: 6 MB
تعداد دانلود: 31
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
فایل کار عملی Webinar
فایل: Kaare Amali - Webinar - VR & AR
حجم: 638 KB
تعداد دانلود: 19
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
تجارت نیو
فایل: Notes_210509_165412
حجم: 26 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۲/۲۰