ماسیس
فایل: 20210919_210209
حجم: 18 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
پروژه خادمی
فایل: 210919_002
حجم: 65 MB
تعداد دانلود: 3
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
ماسیس
فایل: 20210919_210839
حجم: 18 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
ماسیس
فایل: 20210919_210915
حجم: 16 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
چلسه دفاع خانم قربانی
فایل: Rec 0001
حجم: 34 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
اصفهان شناسی، تاریخ اصفهان
فایل: 13990601-صوت-اصفهانشناسی-تاریخ اصفهان
حجم: 60 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
اصفهان شناسی، ارائه کتاب ساختن اجتماع
فایل: 13990525-اصفهانشناسی-ارائه کتاب ساختن اجتماع
حجم: 99 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
آز پایگاه داده
فایل: Moarefe
حجم: 90 MB
تعداد دانلود: 2
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۶/۲۸