اعتماد بنفس و رفع خجولی توسط دکتر حکیمی
فایل: اعتماد بنفس و رفع خجولی
حجم: 354 MB
تعداد دانلود: 4
اضافه شده: ۱۴۰۰/۰۱/۰۲
جلسه دوم الکترونیک کاربردی
فایل: الکترونیک کاربری
حجم: 144 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
جزوه درس انتقال قدرت
فایل: مبانی سیستم انتقال قدرت
حجم: 4 MB
تعداد دانلود: 7
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
استاتیک
فایل: استاتیک
حجم: 172 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
انتقال قدرت
فایل: انتقال قدرت
حجم: 98 MB
تعداد دانلود: 1
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
ریاضی عمومی جلسه 2
فایل: ریاضی عمومی 1
حجم: 174 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
ریاضی عمومی جلسه 1
فایل: ریاضی عمومی
حجم: 164 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
هیدرولیک و نیوماتیک جلسه 3
فایل: هیدرولیک و نیوماتیک 2
حجم: 135 MB
تعداد دانلود: 0
اضافه شده: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰